OGNIVO

OGNIVO jest aplikacją internetową umożliwiającą elektroniczną wymianę informacji dotyczących w szczególności rozliczeń. System składa się z wielu dedykowanych modułów:

  • moduł elektronizacji zgód poleceń zapłaty – obsługuje procesy związane z przyjęciem lub odrzuceniem zgody (odwołania) na obciążenie rachunku z tytułu polecenia zapłaty,
  • moduł przenoszenia rachunków/usług płatniczych – narzędzie umożliwiające bankom terminowe, sprawne i bezpieczne przenoszenie rachunków, w tym wymianę informacji pomiędzy dotychczasowym a nowym bankiem, zapewniając jednoznaczność i bezpieczeństwo przesyłanych danych. Jest to rozwiązanie dedykowane dla banków,
  • moduł reklamacji i zapytań – elektroniczna wymiana zapytań i reklamacji pomiędzy bankami, ZUS, Pocztą Polską i KIR S.A. Zapytania przesyłane są dedykowanymi formularzami zgłoszeń, w których opracowano zakres przekazywanych informacji oraz listę najczęstszych powodów,
  • moduł monitoringu sald rozliczeń międzybankowych (związany jest z systemami rozliczeniowymi ELIXIR® i EuroELIXIR) – umożliwia sprawne zarządzanie płynnością finansową banku. Jego głównym celem jest zapewnienie stałej aktualizacji informacji o saldach i obrotach banków, z podziałem na zlecenia obciążeniowe i uznaniowe. Pozwala to na monitorowanie stanu rozliczeń banku w trakcie przebiegu rozliczeniowego,
  • moduł awaryjnego kopiowania plików BIF – może być wykorzystywany w sytuacjach awarii dedykowanego łącza do Izby pomiędzy aplikacją oddziałową ELIXIR/EuroELIXIR a aplikacją centralną systemu rozliczeniowego. Moduł umożliwia w prosty sposób eksport/import plików BIF na/z bramki FTP. Jest to rozwiązanie dedykowane dla banków,
  • moduł reklamacji Invoobill – wspiera usługę Invoobill. Służy do komunikacji banków z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.

źródło: http://www.kir.com.pl