Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Komornik Bartosz Włoch posiada dostęp do bazy CEPiK.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców jest systemem informatycznym korzystającym z centralnej bazę danych. Baza zawiera informacje dotyczące pojazdów oraz ich właścicieli, a także osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Ewidencja pojazdów dane i informacje opisujące:

 • pojazd
 • rejestrację pojazdu
 • właściciela (posiadacza pojazdu)
 • zdarzenia:
  – kradzież pojazdu oraz jego odnalezienie’
  – wybicie numeru nadwozia lub podwozia, a także numeru silnika,
  – nadanie bądź utrata dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych, pozwolenia
    czasowego, tablic tymczasowych, karty pojazdu oraz o ich odnalezienie,
  – zatrzymanie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego,
  – termin następnego badania technicznego;
 • zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu obejmujące:
  – imię i nazwisko (nazwę firmy) ubezpieczonego i jego adres zamieszkania (siedziby),
  – nazwę zakładu ubezpieczeń, który zawarł umowę,
  – nazwę, serię i numer dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy,
  – datę zawarcia umowy i okres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
  – datę rozwiązania umowy.

Ewidencja kierowców zawiera następujące dane opisujące:

 • kierowcę,
 • dokument stwierdzający uprawnienia,
 • zdarzenia:
  – zatrzymanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego zwrócenie,
  – cofnięcie uprawnienia oraz jego przywrócenie,
  – utrata dokumentu stwierdzającego uprawnienia oraz jego odnalezienie,
  – zakaz prowadzenia pojazdów.